Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » B- Konsumenci
Kategorie
Kontakt

B- Konsumenci

REGULAMIN CZĘŚĆ B - KONSUMENCI


B - Warunki sprzedaży dotyczące konsumentów  - publikowane na stronie internetowej www.elementyadsys.pl  w zakładce "Regulamin"
Sprzedający:    ADSYS ELEMENTY Jerzy Skomorowski  z siedzibą w  Warszawie,            adres: ul.Nowoursynowska 172,  02-787 Warszawa,    wpis do ewidencji Nr 164337 prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy,     Nr REGON 140845861,    NIP  951-111-61-16

B1 - Postanowienia ogólne   ..
Jeżeli nabywcą towaru jest Konsument to oznacza, że nabywcą towaru jest pełnoletnia osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej (zakup towaru), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
Konsument przyjmuje do wiadomości,że towary sprzedawane przez Sprzedającego nie są przeznaczone do takich wszelkich zastosowań, w których awaria mogła by sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo znaczącą szkodę w mieniu.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia nabytego towaru niezgodnie  z jego przeznaczeniem.

B2 - Cena
Ceny produktów podane na platformie ONLINE są cenami (netto) za 1 opakowanie.Do ceny netto jest doliczany podatek VAT. Cena brutto zawierająca podatek VAT jest widoczna w karcie produktu.
Prawo własności do zakupionych towarów zostaje przeniesione na Konsumenta z chwilą całkowitej zapłaty ceny w rozumieniu przepisu art. 589 Polskiego kodeksu Cywilnego.

B3  Wymagania techniczne
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z naszego systemu teleinformatycznego sprzedaży internetowej ( zwanego dalej serwis on-line ) :                                              
        1.  Dostęp do ogólnodostępnej części naszego serwisu on-line  www.elementyadsys.pl   posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, nie wymaga on spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie on-line.  Część zasobów serwisu on-line jest wydzielona. Dostęp do zasobów wydzielonych uzyskają wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach serwisu on-line oraz posiadają aktywny adres poczty elektronicznej.                                         
        2.  Korzystanie z serwisu on-line  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:                                                                                                            a/   system użytkownika powinien posiadać przeglądarkę: Explorer  min. wersja  8.0  lub  Firefox min.  wersja 3.0  lub  Opera min wersja  9.6 lub Google Chrome min wersja  1.0  lub  Safari min wersja 5.  b/   włączona obsługa cookies  oraz   JavaScript.   c/ minimalne wymaganie sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1.5 GHz       oraz  pamięć 1MB Ram.
          3.  Sprzedający informuje o zakazie dostarczania przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym.

B4 - Zamawianie towaru
  1. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pomocą systemu sprzedaży internetowej  www.elementyadsys.pl  , a także  e-mailem. Po złożeniu zamówienia Konsument dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.   Minimalną ilością zamówienia jest 1 opakowanie produktu, chyba że Sprzedający i Konsument uzgodnią inaczej
  2. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
  3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie:
    a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od Konsumenta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
    b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
  4. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  5. .Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Konsumenta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu.
  6. Przy zamówieniu Konsument podaje następujące dane: imię i nazwisko,adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwę i symbol wybranego towaru, zamawianą ilość oraz adres dostawy.                              
B5 - Dostawa

Dostawa jest realizowana na terytorium Polski. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności danego produktu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu wydania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi.
Dostawa zamówionego towaru do Konsumenta jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej. Koszty dostawy towaru ponosi Konsument, chyba że strony umowy tj. Sprzedający i Konsument uzgodnią w formie pisemnej inaczej. Koszty te są umieszczane na fakturze oraz podane w zakładce "Dostawa"  na stronie głównej.  Dostawa towaru jest realizowana w 3 wariantach:

1. Kurier - płatność przelewem przed dostawą. Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 18,50zł/ netto,   (22,76zł /  z VAT / brutto).
2. Kurier - płatność przy dostawie ( za pobraniem należności ). Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 27,50zł/ netto,       (33,83 zł/ brutto ) .
Wysyłka zamówionych produktów o wartości powyżej 600,00 zł / netto, zapłaconych przelewem przed dostawą, jest realizowana na koszt Sprzedającego
3. Odbiór własny
UWAGA !   Odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego jest możliwy , ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, telefonicznym lub mailowym, terminu odbioru   ( bez doliczania kosztu wysyłki )

B6 - Dokumenty sprzedaży
Sprzedający wystawia dokument sprzedaży, którym jest zawsze faktura VAT brutto. Faktura VAT brutto jest wystawiana w walucie polskiej ( PLN ) i wysyłana razem z zamówionym towarem. Konsument może otrzymać fakturę VAT w formie elektronicznej.

B7 - Zapłata
Zapłata jest realizowana w 3 wariantach:
1.   płatność przelewem przed dostawą.
2.   płatność kurierowi przy dostawie towaru ( za pobraniem należności ).
3.   płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego

B8 - Gwarancja
Sprzedający zapewnia, że oferowane przez niego towary są wysokiej jakości. Jeżeli do produktu dołączono gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.

B9 - Odstąpienie od umowy
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
Powyższy 14 dniowy termin jest liczony od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie nabytego towaru lub w którym osoba inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie nabytego towaru.
W przypadku jednego zamówienia wielu towarów, które dostarczane są w więcej niż  jednym terminie, powyższy 14 dniowy termin uprawniający do odstąpienia do umowy jest liczony od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z towarów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
W przypadku  skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta.
Zwrot płatności jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności jest dokonywany w formie przelewu bankowego na rachunek Konsumenta, lub w innej formie uzgodnionej ze Sprzedającym.
Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

Dokument odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
Miejscowość, data: ...............

Dotyczy  faktury VAT nr: ...............
Imię, nazwisko, adres Konsumenta: ...............
Data otrzymania towaru ...............
Nazwa towaru: ...............
Cena brutto: ...............
Ilość zwracanego towaru: ...............


Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym bez podania przyczyny.


Uwagi: ...............

Proszę o (niepotrzebne skreślić):
- zwrot gotówki na następujące konto: ...............
- inny sposób zwrotu do uzgodnienia ze Sprzedającym...........................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury  wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Konsument  na własny koszt.

.......................................................
(czytelny podpis Konsumenta)


B10 - Reklamacja
Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Konsumentowi produktu wolnego od wad i zgodnego z umową.
Sprzedany produkt jest niezgodny z umową, w szczególności jeżeli:
     - nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewniał Konsumenta,
     - został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym,
     - nie ma właściwości, które powinien  mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z przeznaczenia    produktu.
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwany przez Konsumenta sposób jej załatwienia. Sprzedający rozpatruje reklamację i powiada Konsumenta o dalszym sposobie postępowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zwrot wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów należy dokonywać niezwłocznie za pomocą przesyłki bez pobrania i po uprzedniej konsultacji ze Sprzedającym. Sprzedający może w danym  konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru reklamowanego towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.
Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Konsument może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny  albo odstąpieniu od umowy,      
- żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w odpowiedniej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty manipulacyjne związanie z reklamacją ponosi Sprzedający.
W przypadku odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu Sprzedający przekazuje należne kwoty Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji, na konto bankowe Konsumenta lub w inny sposób uzgodniony z Konsumentem.

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena  / brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): .......................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury  wystawionej w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Konsument na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę.

.......................................................
(czytelny podpis Konsumenta)B11  -  Dane osobowe i polityka prywatności      
Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Nabywcy z poszanowaniem i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Nabywca, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego, w związku z realizacją umowy sprzedaży oferowanych towarów.  Sprzedający oświadcza, iż przestrzega prywatności osób fizycznych i w sposób należyty chroni ich dane osobowe, co oznacza zgodność postępowania z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Zobacz więcej informacji w zakładce Polityka prywatności.

B12  -  Prawo
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Sprzedający informuje, iż zasady do powyższej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik,gov.pl
Umowy sprzedaży zawierane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
Wyłącza się możliwość potrącania wzajemnych wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży, chyba że zostanie  to inaczej uzgodnione.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowne zostaną uznane przez sąd lub w wyniku zmiany przepisów prawnych za nieważne lub nieskuteczne, to takie uznanie nie unieważnia pozostałych postanowień umownych. Sprzedający oświadcza, iż przestrzega obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2015r
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu