Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » A- Podmioty gospodarcze
Kategorie
Kontakt

A- Podmioty gospodarcze

REGULAMIN CZĘŚĆ A - PODMIOTY GOSPODARCZE


A - Warunki sprzedaży dotyczące podmiotów gospodarczych  - publikowane na stronie internetowej www.elementyadsys.pl  w zakładce "Regulamin"
Sprzedający:    ADSYS ELEMENTY Jerzy Skomorowski  z siedzibą w  Warszawie,            adres: ul.Nowoursynowska 172,  02-787 Warszawa,    wpis do ewidencji Nr 164337 prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy,     Nr REGON 140845861,    NIP  951-111-61-16

A1 Ogólne zasady   
Stroną umowy  sprzedaży może być  pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana w niniejszym Regulaminie "Nabywcą"
A2  Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nabyte towary nie mogą być przeznaczone do takich zastosowań,w których jakakolwiek awaria mogłaby spowodować zagrożenie dla życia bądź zdrowia człowieka albo powstanie znaczącej szkody w mieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia nabytego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy zawartego w ofercie internetowej, jak również dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w ofercie internetowej,
niedostarczenia produktu lub zmiany cen. Sprzedający w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, które powstały w wyniku niedostarczenia towaru w terminie wskazanym w ofercie internetowej. Jednakże powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do sytuacji, w której Sprzedający zawarł z Nabywcą oddzielną umowę, w której szczegółowo uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępnej w Internecie dokumentacji technicznej.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość dostarczenia towarów o odmiennych parametrach niż te zawarte w ofercie internetowej, bowiem parametry te są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodów, na które nie ma wpływu, czyli tak zwanej siły wyższej (  np. wojny, katastrofy, strajki, zakłócenia w komunikacji ).

A3  Ceny    
Ceny produktów podane na platformie ONLINE są cenami (netto) za 1 opakowanie. Do tej ceny jest doliczany podatek VAT, Cena brutto zawierająca podatek VAT jest widoczna w karcie produktu.
Prawo własności do zakupionych towarów zostaje przeniesione na Nabywcę z chwilą całkowitej zapłaty ceny w rozumieniu przepisu art. 589 Polskiego kodeksu Cywilnego
A4  Zasady zamawiania towaru   
  1. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pomocą systemu sprzedaży internetowej  www.elementyadsys.pl  , a także  e-mailem. Po złożeniu zamówienia Nabywca dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.   Minimalną ilością zamówienia jest 1 opakowanie produktu, chyba że Sprzedający i Nabywca uzgodnią inaczej
  2. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
  3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie:
    a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od Nabywcy e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
    b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu
A5    Dostawa      
Dostawa zamówionego towaru do Nabywcy jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej. Koszty przesyłki towaru ponosi Nabywca, chyba że strony umowy tj. Sprzedający i Nabywca uzgodnią w formie pisemnej inaczej.   Dostawa towaru jest realizowana w 3 wariantach:

1. Kurier - płatność przelewem przed dostawą. Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 18,50zł/ netto,   (22,76zł /  z VAT / brutto).
2. Kurier - płatność przy dostawie ( za pobraniem należności ). Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 27,50zł/ netto,       (33,83 zł/ brutto ) .
Wysyłka zamówionych produktów o wartości powyżej 600,00 zł / netto, zapłaconych przelewem przed dostawą, jest realizowana na koszt Sprzedającego
3. Odbiór własny
Odbiór zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego   ( bez kosztu wysyłki )

A6    Dostawy wewnątrzunijne   
Nabywcy z krajów należących do Unii Europejskiej  są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny  VAT, aby dokonać zakupu ze stawką VAT 0  .   W przypadku nie podania powyższego numeru oraz nie przedstawienia wiarygodnego potwierdzenia otrzymania towaru, Sprzedający wystawi Nabywcy fakturę obciążoną podatkiem od towarów i usług ( VAT), zgodnie z polskimi przepisami tj. aktualnie obowiązującą stawką.  Nabywca, w celu uniknięcia obciążenia polskim podatkiem VAT jest zobowiązany przedstawić Sprzedającemu także potwierdzenie ważności  europejskiego numeru ewidencyjnego  podatnika VAT na dzień zawarcia umowy ze Sprzedającym.
Obciążenie Nabywcy polskim podatkiem VAT nastąpi również wtedy, gdy na dzień dostawy towaru  jego europejski numer  ewidencyjny VAT  nie będzie ważny.   Ponadto Nabywca zostanie obciążony podatkiem VAT w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje nabyty towar poza granice Polski i nie dostarczy Sprzedającemu potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej
A7   
Dokumenty  
Do każdego zamówienia dołączana jest zawsze faktura VAT.  Faktura VAT jest wysyłana razem z towarem.

A8    Zapłata      
Zapłata jest realizowana w 3 wariantach:
1.   płatność przelewem przed dostawą.
2.   płatność kurierowi przy dostawie towaru ( za pobraniem należności ).
3.   płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego

A9     Gwarancja    
Sprzedający zapewnia, że oferowane przez niego towary są wysokiej jakości. Jeżeli do produktu dołączono gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi za wady produktu.

A10    Reklamacje    
Reklamacja nabytego produktu powinna być zgłoszona na formularzu reklamacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej www.elementyadsys.pl  w odniesieniu do Nabywców zarejestrowanych lub w formie e-maila na adres Sprzedającego. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwrotu wadliwego towaru. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedający powiadomi Nabywcę w formie e-maila.   Nabywca jest zobowiązany uzgodnić  ze Sprzedającym,w formie pisemnej, sposób dostarczenia reklamowanego towaru, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji.  Nabywca nie może zwracać reklamowanego towaru w formie wysyłki za pobraniem należności.  W przypadku uznania reklamacji oraz pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym sposobu zwrotu towaru, koszty zwrotu ponosi Sprzedający.  Po uznaniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy towar, uzupełni braki ilościowe w towarze, a jeżeli nie jest to możliwe lub niecelowe dokonana zwrotu pieniędzy w formie przelewu bankowego w terminie 5 dni roboczych na konto Nabywcy..
Dokonana wymiana wadliwego towaru na wolny od wad lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpuje wszelkie roszczenia Nabywcy z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.

A11    Wymagania techniczne   
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z naszego systemu teleinformatycznego sprzedaży internetowej ( zwanego dalej serwis on-line ) :                                              
        1.  Dostęp do ogólnodostępnej części naszego serwisu on-line  www.elementyadsys.pl   posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, nie wymaga on spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie on-line.  Część zasobów serwisu on-line jest wydzielona. Dostęp do zasobów wydzielonych uzyskają wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach serwisu on-line oraz posiadają aktywny adres poczty elektronicznej.                                         
        2.  Korzystanie z serwisu on-line  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:                                                                                                            a/   system użytkownika powinien posiadać przeglądarkę: Explorer  min. wersja  8.0  lub  Firefox min.  wersja 3.0  lub  Opera min wersja  9.6 lub Google Chrome min wersja  1.0  lub  Safari min wersja 5.  b/   włączona obsługa cookies  oraz   JavaScript.   c/ minimalne wymaganie sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1.5 GHz       oraz  pamięć 1MB Ram.
          3.  Sprzedający informuje o zakazie dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym.

A12    Dane osobowe i polityka prywatności      
Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Nabywcy z poszanowaniem i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Nabywca, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego, w związku z realizacją umowy sprzedaży oferowanych towarów.  Sprzedający oświadcza, iż przestrzega prywatności osób fizycznych i w sposób należyty chroni ich dane osobowe, co oznacza zgodność postępowania z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Zobacz więcej informacji w zakładce Polityka prywatności.

A13     Prawo
Ewentualne spory, które mogą powstać w związku lub  na tle wykonania umowy sprzedaży, Sprzedający i Nabywca będą starali się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozpozna właściwy dla siedziby Sprzedającego sąd powszechny.
Umowy sprzedaży zawierane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.   Wyłącza się stosowanie przepisów Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 r  o międzynarodowej sprzedaży towarów.
Wyłącza się możliwość potrącania wzajemnych wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży, chyba że zostanie  to inaczej uzgodnione.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowne zostaną uznane przez sąd lub w wyniku zmiany przepisów prawnych za nieważne lub nieskuteczne, to takie uznanie nie unieważnia pozostałych postanowień umownych. Sprzedający oświadcza, iż przestrzega obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2015r
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu